Karta zgłoszeniowa - Edycja

Informacje ogólne
Repertuar
Załączniki
Maksymalny rozmiar pliku: 16G (POST)
Maksymalny rozmiar pliku: 16G (UPLOAD)
Zgody

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5 w Kielcach w związku z udziałem w Festiwalu DOMÓWKA. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich członków zespołu do przetwarzania ich danych osobowych oraz wizerunku przez Dom Środowisk Twórczych Płac T. Zielińskiego w związku z udziałem w Festiwalu DOMÓWKA.

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora przesłanego materiału oraz zdjęć. Złożenie Karty Zgłoszenia jest równe z akceptacją regulaminu.

Oświadczam, iż administrator danych przedstawił mi następującą informację:
Administratorem danych osobowych jest Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce, impresariat@palacykzielinskiego.pl reprezentowany przez Dyrektora
Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@abi-net.pl; tel.:: +48 795626770
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.